Home

Formy rekrutacji w firmie

Przedsiębiorstwa państw wysoko rozwiniętych korzystają z bardzo szerokiego wachlarza form rekrutacji. Zostały wykonane badania przeprowadzone w 1988 r. w 245 organizacjach przez Bureau of National Affairs (Biuro Spraw Wewnętrznych) USA. Przedstawiają one procent firm, które sięgnęły do poszczególnych form przy rekrutacji określonych grup pracowników, tj. urzędników, pracowników produkcyjnych i usługowych, pracowników profesjonalnych i technicznych (takich jak naukowcy, programiści komputerów czy prawnicy), agentów handlowych oraz kierowników różnych szczebli zarządzania. Już pierwszy rzut oka na dane pozwalają stwierdzić, iż popularność poszczególnych form rekrutacji jest bardzo zróżnicowana. Niewątpliwie prym wiodą - obok rekrutacji wewnętrznej (awans – 99%) - ogłoszenia w gazetach (97%); poza tym najczęściej wykorzystywane formy to referencje pracownik w i aplikanci ,,z ulicy'' (po 91%), nabór w szkołach wyższych (86%) oraz poprzez stanowe i prywatne biura pośrednictwa pracy (odpowiednio: 73% i 72%). Najrzadziej wykorzystywane są usługi biur gromadzących podstawowe dane o kandydatach: wywiady (zarejestrowane techniką video – 2%) i resume (czyli odpowiedniki polskiego kwestionariusza osobowego i życiorysu – 4%). Większość z wymienionych i pozostałych form rekrutacji cechuje jednak znaczne zróżnicowanie w powszechności ich wykorzystania w zależności od kategorii zatrudnionych. Dane te są w pewnym stopniu zbieżne z wynikami bada przeprowadzonych w 1980 r. przez Koloński Instytut Gospodarki. w 600 przedsiębiorstwach przemysłu prywatnego różnych branż i wielkości

Copyright 2011